top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de deelnemer en Personal-outdoor . Gebruikmaking van de diensten van Personal-outdoor veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2. App: de applicatie van Personal-outdoor die te downloaden en gebruiken is op mobiele telefoon en/of tablet;

1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Personal-outdoor met de deelnemer aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen.

1.4. Medewerker: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Personal-outdoor, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.5. Offerte/Aanbieding: het vrijblijvende aanbod door Personal-outdoor aan de deelnemer gedaan;

1.6. De deelnemer: de natuurlijke persoon die bij Personal-outdoor diensten en/of producten afneemt;

1.7. Partijen: Personal-outdoor en de deelnemer gezamenlijk;

1.8. Diensten: Alle aan de deelnemer te leveren of geleverde producten en diensten van Personal-outdoor, onder andere bestaande uit bootcamp trainingen en verkoop van kleding;

1.9. Lidmaatschap: de overeenkomst die tussen partijen ontstaat door inschrijving van de deelnemer voor het succes lidmaatschap of week lidmaatschap.

1.10. Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Personal-outdoor, waaronder begrepen het auteursrecht;

1.11. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.12. Dagen: alle kalenderdagen;

1.13. Overmacht: elke van de wil van Personal-outdoor onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Personal-outdoor of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Personal-outdoor niet kan worden gevraagd;

1.14. Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.15. Personal-outdoor: “Personal-outdoor”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

1.16. Website: https://personal-outdoor.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Personal-outdoor ter zake van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Personal-outdoor zich verbindt of zal verbinden om diensten en/of producten te leveren. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle strippenkaarten, lidmaatschappen en gratis proeflessen die Personal-outdoor aanbiedt, alsmede op alle verkopen in de web shop van Personal-outdoor.

2.2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de deelnemer ook op andere overeenkomsten tussen Personal-outdoor  en de deelnemer van toepassing zijn.

2.3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5. Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) overeenkomsten tussen Personal-outdoor en de deelnemer.

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een door Personal-outdoor  gedane offerte of aanbieding is altijd vrijblijvend en kan door Personal-outdoor op ieder moment ingetrokken worden.

3.2. Een overeenkomst tussen Personal-outdoor  en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich aanmeldt voor een proefles, een strippenkaart koopt, een lidmaatschap koopt en/of een ander product via de webshop en/of website van Personal-outdoor koopt. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

3.3. De deelnemer dient een medische contra-indicatie voor het beoefenen van sportactiviteiten en/of bootcamp te melden aan Personal-outdoor .Personal-outdoor is op grond van voorgaande bevoegd de deelnemer te weigeren.

3.5. Indien de tussen partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is Personal-outdoor hier niet aan gebonden en wordt Personal-outdoor  in staat gesteld deze fouten te herstellen.

3.6. Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Personal-outdoor gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4. Annulering /opzegging/ herroepingsrecht van de opdracht

4.1. Personal-outdoor behoudt zich het recht voor om gesloten overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren.

4.2. Opzegging kan iedere dag van de maand plaatsvinden. Indien een deelnemer een lidmaatschap wenst op te zeggen geldt één kalendermaand opzegtermijn, met uitzondering van het jaarabonnement. Opzegging geschiedt via de website van Personal-outdoor .

4.3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland, te beoordelen door Personal-outdoor , kan de geldigheid van de strippenkaart of het lidmaatschap worden opgeschort.

4.4. Voor overeenkomsten die via de web shop en/of website van Personal-outdoor zijn gesloten geldt een bedenktijd van veertien dagen. De deelnemer heeft gedurende dit termijn de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. De deelnemer die de overeenkomst wil herroepen dient dit te melden door het sturen van een e-mail naar arnotenkaate@gmail.com. Als de deelnemer tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van Personal-outdoor en hij of zij vervolgens gebruikmaakt van het herroepingsrecht, dan is hij of zij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij of zij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Personal-outdoor .

4.5. Annulering of wijziging van de overeenkomst door de deelnemer, geeft Personal-outdoor  recht op vergoeding van gemaakte kosten alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Overeengekomen tarieven zijn BTW-vrij tenzij anders overeengekomen. 5.2. Personal-outdoor indexeert haar prijzen jaarlijks op 1 januari. De deelnemer wordt schriftelijk van de indexatie op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Een lidmaatschap wordt maandelijks automatisch van de bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven dan wordt een bedrag van € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.

6.2. Indien de deelnemer een bestelling plaatst in de webwinkel van Bootcamp Team, dan dient de deelnemer direct bij bestelling via iDeal te betalen.

6.3. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de strippenkaart van Personal-outdoor . Alle strippenkaarten hebben een beperkte geldigheid van twaalf maanden.

6.4. Wanneer een automatische incasso mislukt, dan is de deelnemer direct in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.5. In alle gevallen waarin de deelnemer jegens Personal-outdoor  in verzuim is, is van rechtswege het gevolg: a. Personal-outdoor is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen; b. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de deelnemer vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Personal-outdoor de wettelijke rente verschuldigd; c. De deelnemer is aan Personal-outdoor verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de deelnemer verschuldigd zodra Personal-outdoor voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 40,-.

Artikel 7. De trainingen

7.1.Personal-outdoor  kan een training bij onvoldoende belangstelling annuleren tot 10 minuten voor de training.

7.2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Het annuleren van de training om deze reden kan zowel voor de training als gedurende de training plaatsvinden. Bij annulering van de training door Bootcamp team wordt een eventueel door de deelnemer gebruikte strip of lidmaatschapstegoed als niet gebruikt beschouwd.

7.3. Personal-outdoor kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters of programma’s. Dit kan tot 10 minuten voor aanvang van de training.

7.4. De deelnemer kan deelname aan de training tot drie uur voor de training annuleren. Indien de deelnemer de training niet tijdig annuleert, dan brengt Personal-outdoor  de reguliere kosten in rekening.

7.5. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens en na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

7.6. Personal-outdoor kan, naar haar beoordeling, ongeschikte deelnemers uitsluiten van deelname aan een training.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Indien Personal-outdoor  door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Personal-outdoor tot enige schadevergoeding tegenover de deelnemer is gehouden.

8.2. Een niet aan Personal-outdoor toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval veertien dagen te bedragen.

8.3. Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Personal-outdoor, noch de deelnemer de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Bootcamp Team tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Personal-outdoor tegenover de deelnemer tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1. Wanneer Personal-outdoor ter uitvoering van haar diensten/producten persoonsgegevens dient te verwerken, dan wordt de deelnemer aangemerkt als verantwoordelijke en Personal-outdoor  als verwerkersverantwoordelijk in de zin van de Algemenen Verordening Persoonsgegevens.

9.2. Persoonsgegevens die door de deelnemer aan Personal-outdoor worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of in een overeenkomst.

9.3. De artikelen 10 tot en met 17 van deze algemene voorwaarden worden als verwerkersovereenkomst gekwalificeerd.

Artikel 10. Doeleinden van de verwerking

10.1.Personal-outdoor  verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de deelnemer persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst en in lijn met de doeleinden die daarmee samenhangen.

10.2. Personal-outdoor zal de deelnemer op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, de soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van Personal-outdoor tegenover de betrokkenen, voor zover dit niet reeds in deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring of de onderliggende overeenkomst is genoemd.

Artikel 11. Verplichtingen van Personal-outdoor

11.1.Personal-outdoor  zal zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

11.2. De verplichtingen van Personal-outdoor die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Personal-outdoor, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers van Personal-outdoor

11.3. Het is Personal-outdoor toegestaan (sub-)verwerkers in te schakelen.

11.4. Personal-outdoor zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten de Europese Unie.

Artikel 12. Beveiliging

12.1.Personal-outdoor zal zich inspannen om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens. Personal-outdoor heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: - Beveiliging van computers en software met een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord; - Updates worden altijd tijdig uitgevoerd op de betreffende computers; - Medewerkers en trainers van Personal-outdoor  hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten; - Back-ups van het systeem worden elke dag gemaakt, zowel intern als extern.

12.2. Personal-outdoor staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

12.3. In geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 van de AVG, zal Personal-outdoor de deelnemer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur na ontdekking, informeren.

Artikel 13. Verzoeken van een deelnemer

13.1. In het geval van een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van de verwerking door de deelnemer zoals bedoeld in artikel 15 tot en met 19 van de AVG, zal Personal-outdoor het verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twaalf dagen afhandelen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Op alle persoonsgegevens die Personal-outdoor ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersovereenkomst rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden noodzakelijk is voor het uitvoeren tussen de tussen partijen gesloten overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 15. Audit

15.1.Personal-outdoor zal de deelnemer medewerking verlenen indien dit nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h van de AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze medewerking kan Personal-outdoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerkersovereenkomst

16.1. De aansprakelijkheid van Personal-outdoor voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Personal-outdoor ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Personal-outdoor  voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Bootcamp Team. De aansprakelijkheid van Personal-outdoor  voor indirecte schade is uitgesloten.

16.2. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Personal-outdoor  of haar bedrijfsleiding.

16.3. Tenzij nakoming door Personal-outdoor  blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Personal-outdoor wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Personal-outdoor ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 17. Duur en beëindiging

17.1. Deze verwerkersovereenkomst is verwerkt in deze algemene voorwaarden.

17.2. De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

17.3. Zodra de verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Personal-outdoor alle persoonsgegevens van de deelnemer die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

18.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/of diensten van Bootcamp Team toe aan Personal-outdoor .

18.2. Het is Personal-outdoor toegestaan om tijdens de trainingen foto’s te maken voor promotiedoeleinden. De deelnemer gaat akkoord met de eventuele publicatie van deze foto’s.

Artikel 19. Kwaliteit van de diensten

19.1. Indien de deelnemer een klacht heeft over een dienst of product van Personal-outdoor , dan dient de deelnemer Personal-outdoor  hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen na ontvangst van de dienst of het product op de hoogte te stellen.

19.2. Klachten over diensten of producten geven niet het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

20.1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Personal-outdoor alle redelijkerwijs van Personal-outdoor  te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Deelname aan een training geschiedt echter op eigen risico van de deelnemer Personal-outdoor  is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer eventueel oploopt tijdens of ten gevolge van een training.

20.2. Personal-outdoor  is niet aansprakelijk voor alle door de deelnemer geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Personal-outdoor, dan wel door Personal-outdoor ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

20.3.Personal-outdoor  is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemer, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Personal-outdoor geleverde diensten.

20.4. Indien Personal-outdoor, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Personal-outdoor voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000,–.

20.5. Elke vordering op Personal-outdoor verjaart na verloop van twaalf maanden nadat deze opeisbaar is geworden.

20.6. De deelnemer vrijwaart Personal-outdoor tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Personal-outdoor krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

Artikel 21. Account en inloggegevens

21.1 Het account is het afgeschermde gedeelte van de website of app, waartoe de deelnemer toegang heeft na het invullen van de inloggegevens.

21.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens van zijn/haar account.

21.3 Indien de deelnemer zijn/haar wachtwoord vergeten is, dan kan via de website van Personal-outdoor een nieuw wachtwoord aangevraagd worden. Personal-outdoor is niet aansprakelijk voor het verlies van inloggegevens door de deelnemer.

21.4 De deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de deelnemer worden gedaan.

21.5 Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de deelnemer, zonder dat dit de deelnemer toegerekend kan worden, dient de deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan Personal-outdoor te melden.

21.6 Bootcamp Team is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.

21.7 De deelnemer vrijwaart Personal-outdoor  van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot de account van de klant.

21.8 Het account bevat een overzicht van de bij Personal-outdoor bekende gegevens van de deelnemer. De deelnemer is verplicht eventuele wijzigingen in deze gegevens onverwijld door te geven aan Personal-outdoor .

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 Het staat Personal-outdoor vrij haar rechten en plichten op grond van de overeenkomst over te dragen aan een derde. De instemming van de deelnemer is hiervoor niet vereist.

Artikel 23. Toepasselijk recht

23.1 Op alle met Personal-outdoor gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Bij enig geschil ten gevolge van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Den Haag bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 24. Wijziging

24.1Personal-outdoor  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van www.personal-outdoor.nl zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen.

Artikel 25. Reparatieclausule nietigheden

25.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

25.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling - vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

25.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

© Personal-Outdoor opgesteld 1-3-2020

bottom of page